0

Adatkezelési tájékoztató

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

 

Jelen adatkezelési tájékoztató (a továbbiakban: Tájékoztató) az "Új Ház” Építőanyag Nagykereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: Adatkezelő) ujhaz.hu, ujhazcentrum.hu, 2centimeter.hu, szigeteldahazad.hu, pottomfurdo.hu weboldalain (a továbbiakban: Weboldal) megvalósított és az online marketing tevékenységére vonatkozó személyes adatok kezeléséről nyújt tájékoztatást az egyes adatkezelési célokra tekintettel, az adatok gyűjtésével egyidőben, annak érdekében, hogy Adatkezelő a GDPR 13. cikkében előírt tájékoztatási kötelezettségének eleget tegyen. Amennyiben honlapunkat használja, felhívjuk a figyelmét, hogy a Tájékoztató csak a jelen bekezdésben megjelölt honlapokra és az azzal összefüggő aloldalakra vonatkozik, nem vonatkozik harmadik felek által ellenőrzött és üzemeltetett honlapokra. A harmadik felek által ellenőrzött és üzemeltetett honlapok esetében, kérjük, ellenőrizze azok adatvédelmi tájékoztatóját, mivel ezek a honlapok nem tartoznak Adatkezelő ellenőrzése alá.

Az Adatkezelő fenntartja magának a jogot, hogy a jelen Tájékoztatót bármikor, egyoldalúan megváltoztassa, amelyről az Adatkezelő a Weboldalon közleményt helyez el (pop-up ablak).

A Tájékoztatóban nem, vagy nem kellő részletességgel rendezett kérdésekben a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendeletének (a továbbiakban: általános adatvédelmi rendelet) rendelkezései az irányadóak.

1. Adatkezelő adatai, elérhetősége

"Új Ház" Építőanyag Nagykereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Képviseli: Dr. Rázsóné Szórády Csilla vezérigazgató
Székhely: 9094 Tápszentmiklós, Fő u. 53.
E-mail: adatvedelem@drtekerorsolya.hu
Tel.: +36 30 747 5081

Az Adatkezelő adatvédelmi kapcsolattartójának neve és elérhetőségei:

Név: dr. Teker Orsolya
E-mail: adatvedelem@drtekerorsolya.hu
Tel.: +36 30 747 5081

2.Az Ön személyes adatai

Személyes adatnak minősülhet bármely adat vagy információ, amely alapján közvetetten vagy közvetlenül, önállóan vagy más adatokkal, információkkal együtt egy természetes személy - különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó - egy vagy több tényező alapján azonosíthatóvá válik.

Adatkezelő nem kezel különleges védettséget élvező személyes adatokat.

Adatkezelésnek minősül a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés.

3.Hogyan védjük személyes adatait?

Az Adatkezelő védi személyes adatainak titkosságát, integritását és elérhetőségét. E körben a titkosság azt jelenti, hogy csak azok a személyek férhetnek hozzá, akik a jelen tájékoztató alapján erre jogosultak. Az integritás azt jelenti, hogy a személyes adatoknak pontosnak és az adatkezelés céljára megfelelőnek kell lenniük. Az elérhetőség azt jelenti, hogy az erre jogosult felhasználók elérhetik az adatokat, ha erre szükségük van abból a célból, amelyre a felhatalmazásuk kiterjed.

Az Adatkezelő megfelelő technikai és szervezési intézkedésekkel védi az Ön személyes adatait. Célunk, hogy megakadályozzuk az Ön adatainak elvesztését, manipulálását vagy jogosulatlan hozzáférését. Az ilyen intézkedéseket rendszeresen ellenőrizzük és frissítjük, hogy megfeleljenek a legújabb technológiai fejleményeknek. Amennyiben az Ön személyes adatainak védelme megsérül, és ez jelentős kockázatot jelent az Ön jogaira nézve, haladéktalanul, erről haladéktalanul, de 72 órán belül értesítjük Önt.

Adatkezelő folyamatosan ellenőrzi, karbantartja és frissíti az adatkezeléshez használt rendszereit, szoftvereit.

Felhívjuk figyelmét arra, hogy az Önnek átadott vagy Önnel közölt felhasználói adatok és jelszavak biztonságos megőrzéséért és titoktartásáért Ön a felelős.

4.Adattovábbítás

Adatkezelő nem továbbítja az Ön személyes adatait az Európai Unión kívüli országokba, valamint nem adja át a személyes adatokat harmadik személyeknek azok saját üzleti céljaira való felhasználás céljából (például, adatbányász vagy direkt marketing cégek). Adatok továbbítására csak a jelen felsorolás szerint kerül sor.

 1. Hatóságok

Jogszabályi kötelezettség vagy hatósági megkeresés alapján előfordulhat, bizonyos személyes adatok továbbítása az arra jogosult hatóságoknak (például, a rendőrség, NAIH).

 1. Adatkezelő partnerei

Partnereink listáját az oldalra legörgetve vagy erre a linkre kattintva érheti el.

 1. Adatfeldolgozók

Adatkezelő a személyes adatok kezelése során adatfeldolgozókat vesz igénybe, amelyek Adatkezelő megbízásából tevékenykednek.

Az Adatfeldolgozó tevékenységét a megbízásnak és a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően köteles folytatni. Az érintettel szemben Adatkezelő felel az Adatfeldolgozó által okozott kárért.

5.Süti információk

Weboldalaink automatikusan gyűjtenek adatokat ún. sütik (cookies) alkalmazása révén. A süti egy kis méretű szöveges fájl, amely internet beállításokat tárol.

Amikor először látogat el a weboldalra, a süti automatikusan letöltődik a keresőjéből. Ha legközelebb ugyanarról az eszközről lép be a weboldalra, a sütit - és a benne foglalt információt - vagy visszaküldi a rendszer annak a weboldalnak, amely létrehozta (ún. saját süti), vagy elküldi egy másik weboldalnak, amelyhez tartozik (ún. partner süti). Így a weboldal felismeri, hogy az adott oldalt ezzel a keresővel megnyitották, és egyes esetekben módosítja a megjelenített tartalmat. A sütikről bővebben az alábbi linken olvashat.

6.Jogszabályi alap és cél

Az Ön személyes adatainak kezelésére az alábbi jogalapok valamelyik alapján kerül sor:

 1. Ön az adatainak egy vagy több meghatározott célból és módon való kezeléséhez kifejezet hozzájárulását adta;
 2. az adatkezelés az Adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges;

 3. szerződés teljesítéséhez, vagy annak előkészítéséhez szükséges;

 4. az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges

7.Adatkezelés

Részletes tájékoztatót az oldal aljára legörgetve vagy a linkre kattintva talál.

 1. Ön az adatainak egy vagy több meghatározott célból és módon való kezeléséhez kifejezet hozzájárulását adta

 1. Kapcsolatfelvétel

Az adatkezelés célja az üzenetben feltett kérdések megválaszolása, kapcsolatfelvételi lehetőség biztosítása a Weboldal látogatóinak, kapcsolattartás biztosítása az “Új Ház” Zrt-vel.

 1. Hírlevél / eDM küldése

Tájékoztatás automatikus döntéshozatalról, ideértve a profilalkotást is:

Hír- / eDM-leveleit már feliratkozáskor a feliratkozó által megadott érdeklődési kör szerint szegmentálja, annak érdekében, hogy a számos termékinformáció közül kifejezetten az érdeklődési körnek megfelelő termékről, szolgáltatásról tudjon híreket és reklámokat küldeni a feliratkozónak és így nem releváns, az érdeklődési körbe nem eső tartalommal ne zavarja. Amennyiben a feliratkozó nem szeretné megadni a számára érdekes témákat, lehetősége van arra is, hogy ezt az “általánosan érdeklődök” kategória bejelölésével kifejezésre juttassa, ebben az esetben nem szükséges részletes szegmentációt megadnia.

Adatkezelő hír- / eDM-levél kiküldését követően meg tudja nézni a feliratkozók hírlevéllel kapcsolatban mutatott aktivitását, úgy mint annak megnyitását, vagy például azt, hogy a levélben szereplő linkre kattintott-e az olvasó, ezzel is felmérve az olvasó érdeklődési körét és kialakítva a hozzá közelálló témacsoportokat, ezzel létrehozva az olvasó erre irányuló profilját.

Adatkezelő ezúton is tájékoztatja feliratkozóit, hogy e tevékenységei alkalmazásával automatizált döntéshozatalt, profilalkotást végez, mely esetben Önnek joga van az adatkezelő részéről emberi beavatkozást kérni, továbbá ahhoz, hogy álláspontját kifejezze, és a döntéssel szemben kifogást tegyen a fenti elérhetőségeinken.

A hír- / eDM-levél-feliratkozás és -kiküldés során alkalmazott profilalkotás jelentősége és az érintettre vonatkozó következménye, hogy az érintett az érdeklődési körének megfelelő tartalmat kap a neki címzett levelekben.

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következménye, hogy az érintett olyan tartalmat is kaphat “Új Ház” Zrt. és partnerei ajánlatairól, híreiről, amelyek őt esetleg egyáltalán nem érdeklik.

Az adatkezelés megtagadásával járó következmény:

Az adatok megadása nem kötelező, megadásuk elmaradása azzal jár, hogy nem tudjuk hírlevelünket / eDM levelünket eljuttatni, így Ön nem fog értesülni azokról e-mail útján.

Az adatkezelés az Adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges

 1. ​Szervernaplózás

Az adatkezelés célja a Weboldal látogatása során a szolgáltatások működésének ellenőrzése, valamint a visszaélések megakadályozása érdekében a látogatói adatok ellenőrzése.

 1. Szerződés teljesítéséhez, vagy annak előkészítéséhez szükséges

 1. Karrieroldal

Álláspályázatra jelentkezők személyes adatainak kezelése

Az álláspályáztatással kapcsolatos személyes adatok kezelésében több adatkezelő is részt vesz, akik ebben az adatkezelési tevékenységben közös adatkezelőként vannak jelen, mivel a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit közösen határozzák meg. Részletesebb tájékoztatást a karrier oldalon talál.

 1. Nyereményjáték

Meghatározott nyereményjátékra való jelentkezés esetén Adatkezelő a játékszabályzatban meghatározott személyes adatokat kezeli a sorsolás lebonyolítása és a nyeremények átadása céljából. Egyéb érvényes adatkezelési hozzájárulás hiányában Adatkezelő a nyereményjáték lebonyolítását követően törli a játékosok adatait. Adatkezelő a nyertesek adatait a nyereményekkel kapcsolatos esetleges igényérvényesítéssel kapcsolatos, illetve az adózással és a szerencsejátékok felügyeletével kapcsolatos jogszabályok szerinti kötelezettségek elévülési idején belül őrzi meg, ezt követően törli. Adatkezelő a nyereményjáték kapcsán mellékelt adatkezelési tájékoztatót és jelen tájékoztatót összhangban kell értelmezni.

 1. Ajánlatkérés menüpont a termékeken belül, valamint a kereskedések aloldalán lévő kapcsolatfelvételi űrlap

Az adatkezelés célja a termékek iránt érdeklődő látogatók összekötése ajánlatkérés/adás megkönnyítése és gyorsítása érdekében az ajánlatkérő mint érintett és “Új Ház” Zrt. partnercégei között.

8.Érintett jogai

Az érintett bármikor jogosult:

 • tájékoztatást kérni személyes adatai kezeléséről,

 • kérni személyes adatai helyesbítését,

 • kérni személyes adatai kezelésének korlátozását (visszavonni hozzájárulását egyes adatkezelésekhez vagy az igényelt kapcsolattartási formát megváltoztatni),

 • kérni személyes adatai törlését (teljes egészében visszavonni adatkezelési hozzájárulását),

 • kérni személyes adatai más adatkezelő személyhez való továbbítását (adathordozhatóság).

Az érintett az Adatkezelő adatvédelmi tisztviselőjéhez intézett, az adatvedelem@drtekerorsolya.hu, illetve a 9094 Tápszentmiklós, Fő u. 53. szám alatti postacímre küldött nyilatkozattal gyakorolhatja az előbbiekben felsorolt jogait.

Az érintett tájékoztatást kérhet Adatkezelőtől a személyes adatai kezeléséről. Adatkezelő 30 napon belül, írásban válaszol. A tájékoztatást Adatkezelő ingyenesen nyújtja.

Az érintett kérelmezheti kezelt adatai helyesbítését vagy törlését, megjelölve a helyesbítéssel vagy törléssel érintett adatokat. Adatkezelő a helyesbítést és a törlést elvégzi nyilvántartásaiban, és ennek megtörténtéről értesíti az érintettet.

Az érintett bármikor korlátozás és díjfizetési kötelezettség nélkül írásban részben vagy egészében visszavonhatja a már megadott adatkezelési hozzájárulását. Adatkezelő a hozzájárulás visszavonásáról történt értesítésülést követően haladéktalanul gondoskodik az adatkezelés megszüntetéséről, véglegesen törli nyilvántartásából a visszavonással érintett személyes adatokat, felhívja a törlésre az adatfeldolgozót és az esetleges adattovábbítással érintett személyeket.

Az érintett a hozzájárulásán, vagy szerződés teljesítésén alapuló adatkezelések esetében kérheti, hogy adatait az érintett által megjelölt harmadik fél adatkezelőhöz továbbítsa (adathordozhatóság). Adatkezelő 30 napon belül továbbítja az adatokat, és erről az érintettet értesíti.

9.Panaszkezelés

Az érintett bármikor panasszal élhet személyes adatainak kezelésével kapcsolatosan Adatkezelő adatvédelmi tisztviselőjénél:

dr. Teker Orsolya
email cím: adatvedelem@drtekerorsolya.hu
telefon: +36 30 747 5081

Személyes adatainak kezelésével kapcsolatos panaszát indokolatlan késedelem nélkül, de a kérelem beérkezésétől számította 1 hónapon belül kivizsgáljuk, szükség szerint intézkedünk, és a kivizsgálás eredményéről és megtett intézkedésekről értesítjük Önt.

Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról, a késedelem okainak megjelölésével, a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatjuk Önt.

Amennyiben Ön nem ért egyet Adatkezelő vizsgálatának eredményével, intézkedésével, vagy egyébként úgy véli, hogy személyes adatainak kezelésével összefüggésben jogsérelem éri,

 • panaszt nyújthat be a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz

postacím: 1363 Budapest, Pf.: 9.;
cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11;
telefonszám: +36 (1) 391-1400; fax: +36 (1) 391-1410;
e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu;
web: http://naih.hu)

 • vagy az illetékes bírósághoz fordulhat (ideértve az Ön lakóhelye szerint illetékes törvényszéket).

Minden esetben javasolt a panasszal vagy megkereséssel elsősorban Adatkezelőhöz fordulni, annak mihamarabb orvoslása érdekében.

10.Letöltések:

Adatkezelesi osszefoglalo tablazat | pdf 480.2kb

Ujhaz tagok listaja | pdf 582.1kb